HyzmatlarAwtoýollarynda ýük daşamak

Biz ýükleriňizi gara ýol üsti bilen, tiz wagtda eltip bermegiň ýokary derejeli hyzmatyny hödürleýäris. Biziň awtoýollaryndaky logistika hyzmatlarymyz şulary öz içine alýar: LTL (ýük awtoulagyndan az), FTL (doly ýüklemek), Awtoulag göteriji, sowadyjy, tirkeg. Biz Halkara we ýerli awtomobil transportynyň logistika çözgütlerini hödürleýäris. Size awtoýollarynda ýük daşamagyň doly toplumlaýyn hyzmatyny bermek bilen, söwda resminamalaryňyza we gümrük taýdan resmileşdirilmegine-de ýardam edýäris.

- Doly we bölekleýin ýüklemek hyzmatlary

- Talap boýunça, ýörite ýa-da kärendesine ulag hyzmatlary

- Paýlamak we sebgitler aralygy hyzmatlary

- Himiki serişdeleri, howply harytlary we baklary daşamak hyzmatlary

- Ýörite transport serişdesi hyzmatlary

- Harytlary portlardan barmaly ýerlerine daşamak hyzmatlary

- Ýükleri "gapydan-gapa" eltip bermek hyzmatlary

- Ammarlarda ýerleşdirmek hyzmatlary