HyzmatlarHowa ulagynda daşamak

Biz siziň talaplaryňyzy kanagatlandyrmak maksady bilen tejribeli hünärmenlerimizden ybarat bolan toparlary we kämil ulgamlary döretdik. Ýörite gurnalan ulgamlarymyz, programma serişdelerimiz we işgärlerimiziň ýörite gatnaşmagy bilen, hyzmatlaryň hemişe berlen möhletde ýerine ýetirilmegi bizi aýratyn özboluşly ýagdaýda saklaýar.

Howa ulaglarynda ýük daşamak hyzmatlary

- Bütün dünýä boýunça daşamak hyzmatlary

- Eltip bermek aýratynlykly hyzmatlary

- Gapydan aeroporta çenli daşamak hyzmatlary

- Ugradylyşda we barmaly ýerinde doly hyzmat üçin halkara hyzmat ulgamymyza agza bolmak

- Halkara resminamalary taýýarlamak boýunça maslahat bermek hyzmatlary

- Ýük transportynyň ätiýaçlandyryş hyzmatlary