Biz barada

Akyol logistika kompaniýasyna hoş geldiňiz!

We are providing door to door services from all major destinations in the world to all parts of the world.

BU UGURDA BIZIŇ KÖP ÝYLLYK TEJRIBÄMIZ BAR

Akýol Logistika - kämil we tejribeli logistika kompaniýasydyr. Dünýäniň ähli ýerlerinden ähli künjeklerine has ygtybarly we anyk wagytda ýerine ýetirilýän ýük daşamak hyzmatlaryny hödürleýäris. Bölekleýin we doly ýüklenen konteýnerleri daşamak hyzmatlaryny ýokary derejede ýerine ýetirýäris. Şeýle-de, agyr enjamlary we tehnikalary daşamak boýunça dünýä tejribeli hünärmenlerimiziň hyzmatlaryny hödürleýäris.

-         Howa ýollary, gara ýollary, demir ýollary we deňiz ýollary arkaly daşamak

-         Intermodal transport hyzmatlary

-         Taslama boýunça ýükleriň transport hyzmatlary

-         Ýükleri ammarda saklamak hyzmatlary

-         Gümrük taýdan resmileşdirmek hyzmatlary

-         Eksport we import bilen baglanşykly resminamalaryň dolanşygy

-         Ýüklemek we ýükleri düşürmek hyzmatlary

-         Port Hyzmatlary

AKYOL LOGISTIK kompaniýasyny haýsy sebäplere göra saýlamaly ?

Biz howa ýollary, gara ýollary, demir ýollary we deňiz ýollary hyzmatlaryny ýokary derejede amala aşyrýarys. Şeýle hem biz daşamagyň görnüşlerini gapydan-gapa hem ýerine ýetirýäris. Biziň dünýäniň ähli künjeginden daşamak işini amala aşyrmaga mümkinçiligimiz bardyr.
Gije-gündizleýin ähli resminama işlerini we gümrük taýdan resmileşdirmek hyzmatlaryny hödürleýäris
Wagtynda, howpsyz we ýokary hilde hyzmatlary ýerine ýetirmek
Ygtybarlylyk we hormat bilen Müşderilerimize telekeçilik ukyby bilen hyzmat etmek

Biziň Müşderilerimiz

client
client
client
client
client
client