AKÝOL LOGISTIKA - KÄMIL, ÝOKARY DEREJEDÄKI HYZMARLARY HÖDÜRLEÝÄR

Biz ähli görnüşli daşamalary, ammarlary we gümrük taýdan resmileşdirmegi öz içine alýan hyzmatlaryň giň topary bilen bütin dünýä boýunça hyzmat edýäris.

AKÝOL LOGISTIKA - KÄMIL, ÝOKARY DEREJEDÄKI HYZMARLARY HÖDÜRLEÝÄR

Biz ähli görnüşli daşamalary, ammarlary we gümrük taýdan resmileşdirmegi öz içine alýan hyzmatlaryň giň topary bilen bütin dünýä boýunça hyzmat edýäris.

AKÝOL LOGISTIKA - KÄMIL, ÝOKARY DEREJEDÄKI HYZMARLARY HÖDÜRLEÝÄR

Biz ähli görnüşli daşamalary, ammarlary we gümrük taýdan resmileşdirmegi öz içine alýan hyzmatlaryň giň topary bilen bütin dünýä boýunça hyzmat edýäris.

AKÝOL LOGISTIKA - KÄMIL, ÝOKARY DEREJEDÄKI HYZMARLARY HÖDÜRLEÝÄR

Biz ähli görnüşli daşamalary, ammarlary we gümrük taýdan resmileşdirmegi öz içine alýan hyzmatlaryň giň topary bilen bütin dünýä boýunça hyzmat edýäris.

AKÝOL LOGISTIKA - KÄMIL, ÝOKARY DEREJEDÄKI HYZMARLARY HÖDÜRLEÝÄR

Biz ähli görnüşli daşamalary, ammarlary we gümrük taýdan resmileşdirmegi öz içine alýan hyzmatlaryň giň topary bilen bütin dünýä boýunça hyzmat edýäris.

AKÝOL LOGISTIKA - KÄMIL, ÝOKARY DEREJEDÄKI HYZMARLARY HÖDÜRLEÝÄR

Biz ähli görnüşli daşamalary, ammarlary we gümrük taýdan resmileşdirmegi öz içine alýan hyzmatlaryň giň topary bilen bütin dünýä boýunça hyzmat edýäris.

AKÝOL LOGISTIKA - KÄMIL, ÝOKARY DEREJEDÄKI HYZMARLARY HÖDÜRLEÝÄR

Biz ähli görnüşli daşamalary, ammarlary we gümrük taýdan resmileşdirmegi öz içine alýan hyzmatlaryň giň topary bilen bütin dünýä boýunça hyzmat edýäris.

AKÝOL LOGISTIKA - KÄMIL, ÝOKARY DEREJEDÄKI HYZMARLARY HÖDÜRLEÝÄR

Biz ähli görnüşli daşamalary, ammarlary we gümrük taýdan resmileşdirmegi öz içine alýan hyzmatlaryň giň topary bilen bütin dünýä boýunça hyzmat edýäris.

AKÝOL LOGISTIKA - KÄMIL, ÝOKARY DEREJEDÄKI HYZMARLARY HÖDÜRLEÝÄR

Biz ähli görnüşli daşamalary, ammarlary we gümrük taýdan resmileşdirmegi öz içine alýan hyzmatlaryň giň topary bilen bütin dünýä boýunça hyzmat edýäris.

AKÝOL LOGISTIKA - KÄMIL, ÝOKARY DEREJEDÄKI HYZMARLARY HÖDÜRLEÝÄR

Biz ähli görnüşli daşamalary, ammarlary we gümrük taýdan resmileşdirmegi öz içine alýan hyzmatlaryň giň topary bilen bütin dünýä boýunça hyzmat edýäris.

AKÝOL LOGISTIKA - KÄMIL, ÝOKARY DEREJEDÄKI HYZMARLARY HÖDÜRLEÝÄR

Biz ähli görnüşli daşamalary, ammarlary we gümrük taýdan resmileşdirmegi öz içine alýan hyzmatlaryň giň topary bilen bütin dünýä boýunça hyzmat edýäris.

Deňiz gämilerinde ýük daşamak

Deňiz gämilerinde ýük daşamak,  yklym aralyk logistikanyň iň amatly we  tygşytly çözgütdir.

Howa ulagynda daşamak

Biz siziň talaplaryňyzy kanagatlandyrmak maksady bilen tejribeli hünärmenlerimizden ybarat bolan toparlary we kämil ulgamlary döretdik.

Awtoýollarynda ýük daşamak

Biz ýükleriňizi gara ýol üsti bilen, tiz wagtda eltip bermegiň ýokary derejeli hyzmatyny hödürleýäris.

Demir ýollarynda ýük daşamak

Biz sizi ýokary hilli ygtybarly demir ýollarynda ýük daşamak çözgütleri bilen üpjün edýäris.

Biziň bilen habarlaşyň

BU UGURDA BIZIŇ KÖP ÝYLLYK TEJRIBÄMIZ BAR

Dünýäniň ähli ýerlerinden ähli künjeklerine has ygtybarly we anyk wagytda ýerine ýetirilýän ýük daşamak hyzmatlaryny hödürleýäris. Bölekleýin we doly ýüklenen konteýnerleri daşamak hyzmatlaryny ýokary derejede ýerine ýetirýäris. Şeýle-de, agyr enjamlary we tehnikalary daşamak boýunça dünýä tejribeli hünärmenlerimiziň hyzmatlaryny hödürleýäris.

136

Ýerine ýetirilen taslamalar

120

Üstünlikli tamamlananlar

76

Bagtly müşderiler

Biziň hyzmatlarymyz

Amatly şertlerde her dürli ýokary hilli logistika we transport hyzmatlaryny hödürleýäris.

BIZ ÇALT WE KÖP UGURLY ÝÜK DAŞAMAK ÇÖZGÜTLERINI HÖDÜRLEÝÄRIS

Dünýä tejribeli işgärlerimizden we ýokary tehnologiki ulgamlarymyzdan kämil hyzmatlary alyp bilersiňiz. Logistiki transportlarymyz hem ýokary derejeli we häzirki zaman tehnologiýalarydyr.

Bizi näme üçin saýlamaly ?

Müşderilerimiz biz bilen bilelikde işlemek arkaly aşakdaky netijeleri alyp bilerler.

  • Wagtynda gowşurmak
  • Howpsuzlyk we ýokary hil
  • Ygtybarlylyk we hormat
  • Müşderi hoşallygy
  • Telekeçilik ukyby

Ammarda saklamak

Emläk ammarlaryny dolandyryş ulgamymyz, esasy talaplar we kurýer hyzmatdaşlary bilen birleşdirildi. Müşderilere amatly bahalar bilen dünýäde köp ugurly hyzmatlary amala aşyrmaga niýetlenen uly göwrümli ammarlary üpjün etmek üçin döredildi.

Awtoýollarynda ýük daşamak

Biz ýükleriňiziň iň ýokary netije we tizlik bilen barmaly ýerine ýetmegini üpjün edýän deňsiz-taýsyz ýol hyzmatyny hödürleýäris. Biziň awtoýollaryndaky logistika hyzmatlarymyz şulary öz içine alýar: LTL (ýük awtoulagyndan az), FTL (doly ýüklemek), Awtoulag göteriji, sowadyjy, tirkeg. Biz Halkara we ýerli awtomobil transportynyň logistika çözgütlerini hödürleýäris.

Deňiz gämilerinde ýük daşamak

Deňiz gämilerinde ýük daşamak, harytlary kontinentden kontinente ibermek üçin iň tygşytly çözgütdir. Biziň deňiz gämilerinde ýük daşamak boýunça hünärmenlerimiz, size deňiz gämilerinde ýük daşamak üçin zerur bolan ähli hyzmatlary has ýokary derejede ýerine ýetirerler.

Howa ulagynda daşamak

Biz siziň talaplaryňyzy kanagatlandyrmak maksady bilen tejribeli hünärmenlerimizden ybarat bolan toparlary we kämil ulgamlary döretdik. Ýörite gurnalan ulgamlarymyz, programma serişdelerimiz we işgärlerimiziň ýörite gatnaşmagy bilen, hyzmatlaryň hemişe berlen möhletde ýerine ýetirilmegi bizi aýratyn özboluşly ýagdaýda saklaýar.

Demir ýollarynda ýük daşamak

Biz sizi ýokary hilli ygtybarly demir ýollarynda ýük daşamak çözgütleri bilen üpjün edýäris. Tejribeli toparymyz, ilkinji gözleglerden başlap, gündelik iş meselelerine çenli hemme zady aýratynlykda çözgüt tapmak üçin hemişe hyzmatyňyzdadyr. Size wagonlar toplumy, toplumlaýyn otly ýa-da diňe bir wagon gerek bolsa-da, aýratyn zerurlyklaryňyza dogry çözgüt tapmak biziň üçin buýsançlydyr.

Ýerleşýän ýerimiz

Biziň ýerleşýän ýerimizi görmek üçin Habarlaşmak sahypasyna geçiň.

Gije-gündizleýin hyzmat

Gije-gündizleýin ähli resminama işleri we gümrük taýdan resmileşdirmek hyzmaty

Onlaýn sargyt etmek

Biziň müşderilerimiz online talaplaryny onlaýn sargyt bölüminden ugradyp bilerler.

Haýal etmän gowşurmak

Biziň esasy maksadymyz müşderilerimiziň hoşallygyny gazanmak şeýle-de ýüklerini anyk wagtda gowşurmakdyr.